afdrukken

Deze reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit met de aanbieder van deze accommodatie. Eurorelais treedt slechts op als bemiddelaar in deze overeenkomst tussen u en de aanbieder van de accommodatie. Hieronder staan de algemene voorwaarden van de specifieke aanbieder van de accommodatie. Overal waar hieronder 'ons bedrijf', 'de reisorganisator', 'onze organisatie' staat genoemd wordt bedoeld de touroperator, waarmee u een overeenkomst sluit.

ALGEMENE VOORWAARDEN BELVILLA

BELVILLA is onderdeel van @Leisure. BELVILLA is aangesloten bij ANVR, SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden en Thuiswinkel.org

ANVR

BELVILLA is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVRReisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op www.belvilla.nl worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor die zaken waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij u naar de ANVR Reisvoorwaarden. www.anvr.nl

SGR

BELVILLA is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor meer informatie betreffende SGR, verwijzen wij u naar de SGRgarantieregeling. www.SGR.nl

Calamiteitenfonds

Belvilla is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument een (deel) van uw reissom terugkrijgt indien uw bij Belvilla geboekte verblijf als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig door kan gaan; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien u als gevolg van een calamiteit uw bij Belvilla geboekte verblijf moet aanpassen of afbreken. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor deze verplichte garantie betaalt u EUR 2,50 per reservering (geldig voor maximaal 9 personen), met uitzondering van reserveringen van in Nederland gesitueerde accommodaties en/of vervoer binnen Nederland alsmede reserveringen met een huursom die lager is dan EUR 150,-. Voor meer informatie betreffende het Calamiteitenfonds, verwijzen wij u naar de Calamiteitenfonds garantieregeling. www.Calamiteitenfonds.nl

Thuiswinkel Waarborg

BELVILLA is aangesloten bij Thuiswinkel.org. Deze vereniging controleert in hoeverre een organisatie voldoet aan de voor verkoop op afstand relevante Nederlandse wet- en regelgeving en de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De leden worden jaarlijks gecertificeerd. Voor meer informatie betreffende het Thuiswinkel Keurmerk, verwijzen wij u naar Thuiswinkel Waarborg. www.thuiswinkel.org

ANVR REISVOORWAARDEN:

Klik hier voor de ANVR Reisvoorwaarden in PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL:

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel in PDF

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder BELVILLA: Belvilla, een merk van @Leisure BR B.V. en hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen BELVILLA. (Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van BELVILLA huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BELVILLA of Huurder. Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan BELVILLA heeft aangeboden. Boeking: een door BELVILLA geaccepteerde reservering van een vakantiehuis. Vakantiehuis: bijvoorbeeld een huis dat als vakantieaccommodatie door BELVILLA ter verhuur wordt aangeboden. Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van BELVILLA. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door BELVILLA schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen BELVILLA en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen BELVILLA en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Herroepingsrecht

Belvilla wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Belvilla geleverd.

Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief BTW en schadeverzekering maar exclusief annulerings- en reisverzekering en eventuele, bijkomende kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van BELVILLA.

Betaling

BELVILLA heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van BELVILLA op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat BELVILLA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De klant ontvangt na het plaatsen van een reservering een bevestiging van BELVILLA: de definitieve boeking. Na ontvangst van deze definitieve boeking, is een onmiddellijke aanbetaling van minimaal 30% van de totale kosten van de reissom aan BELVILLA verschuldigd, plus de premie voor (annulerings )verzekeringen, indien deze door de klant zijn aangevraagd.

De resterende reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek betaald te worden. Ook een borg, indien deze namens de huiseigenaar door BELVILLA geïncasseerd wordt, wordt middels deze betaling geïncasseerd. Indien in twee termijnen betaald wordt, dan wordt een week voor het verstrijken van de tweede termijn een herinnering gestuurd. In geval van een vertrek voor de reis binnen een termijn van zes weken, dan moet de gehele betaling in één keer worden voldaan. Bij een vertrek binnen veertien dagen moet de betaling in één keer en via creditcard (alle landen), iDEAL (alleen NL) of Mister Cash (alleen BE) voldaan worden. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van BELVILLA. Indien de te betalen bedragen niet volledig zijn betaald, zelfs niet na een betalingsherinnering, dan heeft BELVILLA het recht de reisovereenkomst op te heffen en een schadevergoeding te berekenen overeenkomstige annuleringsclausule.

De opheffing van de overeenkomst houdt in dat BELVILLA de overeenkomst zal terugtrekken en het vakantiehuis vrij zal geven voor andere klanten om het betreffende vakantiehuis te reserveren. Dit houdt in dat BELVILLA geen enkele garantie meer zal geven dat het huis, ook in geval van een te late betaling, nog beschikbaar zal zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat een te late betaling recht geeft op de reservering van het vakantiehuis en neemt het risico dat het vakantiehuis niet meer beschikbaar is. Zodra BELVILLA het volledige bedrag van de klant heeft ontvangen, zal BELVILLA de klant het verblijfsticket en eventuele andere reisbescheiden toesturen. Prijsverschillen als gevolg van wisselkoersverschillen komen voor rekening van de gast.

Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. BELVILLA streeft er naar om het restant van de borgsom terug te betalen binnen 14 dagen na het einde van het verblijf. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. BELVILLA is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door BELVILLA of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. Overlast door gebruik van alcoholische drank, groepsvorming en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. De Huurder garandeert dat de informatie die bij het boeken is verstrekt juist en volledig is. Het niet volledig of onjuist verstrekken van informatie kan leiden tot het annuleren of beëindigen van de huurovereenkomst

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.

De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Annulering door de klant, omboeking, vervanging personen

1 Annulering

De klant kan tot vóór de dag van aankomst ten alle tijde de reis annuleren. Bepalend voor de annulering is het moment van ontvangst van de annulering bij BELVILLA. De klant wordt aangeraden om schriftelijk te annuleren onder vermelding van reserverings- en klantennummer. Indien de klant zich terugtrekt uit de reisovereenkomst of niet deel wenst te nemen aan de reis, dan kan BELVILLA compensatie berekenen voor de reis en onkosten. Bij de berekening van de compensatie wordt rekening gehouden met de gereserveerde huur en het mogelijke gebruik andere services van de reservering. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat geen of aanzienlijk lagere kosten ontstaan als berekend in de volgende berekeningen. Het bedrag van de annuleringskosten bedraagt:
■ voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 30% van de reissom;
■ In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 60% van de reissom.
■ In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom;
■ voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle prijs in rekening gebracht.

In aanvulling op de bovenstaande annuleringskosten dient de klant in geval van een annulering de boekingskosten van EUR 30,00 en de berekende premie van een aanvullend geboekte verzekering betalen.

2 Wijzigingen

In geval van veranderingen in de reisdatum of de gekozen huisvesting, voor zover dit mogelijk is, berekent BELVILLA de annuleringskosten volgens de vergoeding in bovenstaande clausule plus een vergoeding van EUR 27,00. BELVILLA is niet verplicht om de gewenste wijzigingen uit te voeren.

3 Vervangingen

De klant kan BELVILLA verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon, die de rechten en plichten uit de reisovereenkomst overneemt. Hiertoe dient de klant dit tijdig aan BELVILLA mede te delen, zodat de noodzakelijke wijzigingen gemaakt kunnen worden. BELVILLA kan zich verzetten tegen de overname door deze andere persoon, indien deze derde niet voldoet aan vereisten voor deze reis of indien niet voldaan kan worden aan wettelijke regelingen of administratieve vereisten. Indien een andere persoon in plaats treed van de klant, dan zijn zowel deze persoon als de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens BELVILLA voor de reissom en de ontstane meerkosten. Voor de wijzigingen van de naam van de persoon rekent BELVILLA EUR 27,00.

Productomschrijving

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door BELVILLA geselecteerd. BELVILLA staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van BELVILLA.

Klachten

De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van BELVILLA (+31 088 2021212, vanuit België 03 808 09 54) geschieden. Buiten de kantoortijden kan het S.O.S. telefoonnummer vermeld op het verblijfsticket (voucher) worden gebeld. Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder en BELVILLA, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk (dat kan d.m.v. een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen meertalig klachtenformulier), binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan BELVILLA te zenden.

Overmacht

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Privacy

BELVILLA zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BELVILLA zal een daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.