base64Hash

Servicevoorwaarden voor het gebruik van het EuroRelais-Platform

1. Algemeen

(1) Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, Duitsland (‘Casamundo’) beheert een internet- en marketingplatform voor overnachtingsaccommodaties, vakantiewoningen, met name vakantieappartementen en -huizen, onder verschillende domeinen en als een app (‘Platform’). 

(2) Het Platform toont aanbiedingen van vakantieappartementen, vakantiehuizen en andere overnachtingsaccommodaties (‘Aanbieding(en)’) door derden die samenwerken met Casamundo (‘Aanbieder(s)’). Casamundo treedt op als tussenpersoon. Er worden geen reisdiensten of aanverwante diensten aangeboden. 

(3) Via het Platform kunnen eindgebruikers zoeken naar aanbiedingen ('Gasten') en informatie inwinnen of een accommodatie boeken, hetzij na te zijn doorgeleid naar de website van de betreffende Aanbieder dan wel rechtstreeks op het Platform. 

(4) Het gebruik van het Platform is uitsluitend onderworpen aan deze Servicevoorwaarden, en wel de versie die geldt op het moment dat het Platform wordt bezocht.

(5) Het gebruik van het Platform is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het Platform mag niet worden gebruikt voor valse of frauduleuze doeleinden. 

(6) Casamundo behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen Gasten uit te sluiten van het gebruik van het Platform, met name wanneer de Gast: 

- in strijd handelt met paragraaf (5) hierboven; 

- toegang verkrijgt tot het Platform via een handmatig of geautomatiseerd proces dat verder reikt dan het doel van privégebruik of de opname van Casamundo in een zoekindex; 

- geautomatiseerde systemen of software gebruikt om gegevens uit het Platform te halen (zgn. screen scraping), hetzij voor commerciële of niet-commerciële doeleinden; 

- bestaande beperkingen omzeilt in headers voor het afschermen van robots of in andere maatregelen die toegang tot het Platform beperken of voorkomen; 

- een apparaat, software of programma gebruikt dat de reguliere functionaliteit van het Platform beïnvloedt of tracht te beïnvloeden; 

- een handeling verricht die de servers, computer of het netwerk van Casamundo op ongepaste wijze belast. 

2. Diensten verstrekt door Casamundo

(1) Casamundo is een technische dienstverlener die zijn Gasten in staat stelt via het Platform naar Aanbiedingen te zoeken die kunnen worden geboekt nadat de Gebruiker is doorgeleid naar de website van de Aanbieder of die rechtstreeks op het Platform kunnen worden geboekt. Casamundo plaatst geen eigen aanbiedingen en verhuurt geen Aanbiedingen.

(2) Casamundo biedt Gasten de mogelijkheid om doelgericht te zoeken naar Aanbiedingen die Aanbieders op het Platform hebben geplaatst. Na een zoekopdracht wordt de Gast door Casamundo (i) doorgeleid naar de website van de Aanbieder en in staat gesteld rechtstreeks contact op te nemen met de Aanbieder, of (ii) de mogelijkheid geboden rechtstreeks op het Platform een specifieke Aanbieding te boeken of er informatie over aan te vragen (‘Rechtstreeks boeken of Rechtstreekse Boeking(en)'). In geen van deze gevallen (i, ii) is Casamundo de aanbieder van de getoonde Aanbiedingen. Meer bepaald resulteert het gebruik van het Platform in geen geval in een reiscontract of vergelijkbaar contract ingevolge artikelen 651a e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Casamundo treedt alleen op als zoekdienst of als tussenpersoon voor Rechtstreekse boekingen.

(3) Wanneer Gasten een Rechtstreekse Boeking maken, gaan ze akkoord met het betalen van alle kosten voor de Rechtstreekse Boeking, inclusief de Aanbiedingsprijs, van toepassing zijnde kosten zoals Casamundo's servicekosten (indien in rekening gebracht), extra kosten die offline in rekening worden gebracht door de Aanbieder (indien van toepassing), belastingen en eventuele andere kostenposten die tijdens het afrekenen worden gespecificeerd (gezamenlijk de "Totale Prijs"). Casamundo's servicekosten kunnen gelden (i) voor individuele Aanbiedingen en in rekening worden gebracht door Casamundo of een Casamundo-groepsentiteit, die onder de directe of indirecte aansturing valt van Casamundo, voor het regelen van de beveiligde Rechtstreekse Boeking via een geïntegreerde betaaldienstverlener, die dan duidelijk wordt vermeld, en/of (ii) voor het aanbieden van het Platform, inclusief technisch onderhoud, het aanbieden van speciale functies en klantenservice. Een respectievelijke factuur kan worden afgegeven door Casamundo of de Casamundo-groepsentiteit die de diensten verleent en is gemachtigd om de servicekost te ontvangen. Gasten betalen Casamundo's servicekosten zodra de Rechtstreekse Boeking is bevestigd. In geval van annulering van een Rechtstreekse Boeking worden de servicekosten van Casamundo niet terugbetaald.

(4) De verschijning en de volgorde van Aanbiedingen op de pagina’s met zoekresultaten van het Platform zijn gebaseerd op een dynamisch, zelflerend algoritme en kunnen op basis van een aantal verschillende factoren variëren. Een van die factoren is de specifieke combinatie van zoekcriteria die door elke Gast op het Platform wordt ingevoerd. Die criteria kunnen variabelen omvatten zoals bestemming, prijs, aantal gasten, soort accommodatie, specifieke kenmerken en voorzieningen. Voorts ontvangt Casamundo een vergoeding van de Aanbieders. Die vergoeding is een andere beïnvloedende factor in de verschijning en volgorde van zoekresultaten. Aanbieders die Casamundo geen vergoeding betalen, worden niet weergegeven. De volgorde van Aanbiedingen kan verder worden beïnvloed door volgordevoorkeuren die zijn ingevoerd door de Gebruiker (zoals populariteit, waarde, beoordelingen van gasten), alsook door andere variabelen, waaronder parameters zoals positie op de ranglijst van vergelijkbare accommodaties en algemene prestatiemetingen. Voor optimale functionaliteit van de afzonderlijke zoekopdrachten kan het aantal weergegeven zoekresultaten worden beperkt als dit een doelgericht maximum overschrijdt. Aanvullende informatie met betrekking tot het tonen van Aanbiedingen en advertenties op het Platform kunt u hier raadplegen.

(5) Aanbieders stellen hun Aanbiedingen beschikbaar op basis van samenwerkings- en licentieovereenkomsten die Casamundo het recht geven om de betreffende inhoud, prijzen en beschikbaarheid te gebruiken en verspreiden in zijn totale distributienetwerk om de Aanbiedingen te adverteren. 

(6) Casamundo heeft het recht om diensten van derden aan te bieden. 

(7) Casamundo mag de toegang tot het Platform deactiveren of beperken wanneer dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden of andere doeleinden. Gasten kunnen geen aanspraak maken op de ononderbroken beschikbaarheid van het Platform.

3. Contractuele relaties en afwikkeling

(1) Boekingen of huurcontracten voortvloeiend uit Aanbiedingen worden uitsluitend afgesloten tussen de respectievelijke Aanbieder en de Gast. Casamundo heeft geen enkele betrokkenheid bij contractuele voorschriften, overeenkomsten of vorderingen tussen de Gast en de Aanbieder. Boekingen/verzoeken om informatie of huurafspraken worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Aanbieder. De Gast aanvaardt derhalve vóór een Rechtstreekse boeking één (of meer) aanvullende voorwaarden. De Gast dient kennis te nemen van deze aanvullende voorwaarden en deze te aanvaarden en is eraan gebonden.

(2) In geval van doorverwijzing blijft de Aanbieder het enige aanspreekpunt voor boekings- en betalingsprocessen, alsook voor alle vragen met betrekking tot het huurcontract, aangezien Casamundo hierover geen informatie kan verstrekken. 

(3) Uitsluitend in geval van Direct Boeken via een hieronder vermelde geïntegreerde betalingsdienstaanbieder kan Casamundo gecontacteerd worden voor boekings- en betalingsprocessen, alsook voor geschillen die uit dergelijke Rechtstreekse boekingen voortvloeien. Om twijfel te voorkomen, ook voor Rechtstreekse boekingen blijft het huurcontract tussen de Aanbieder, respectievelijk huiseigenaar, en de Gast, terwijl Casamundo als tussenpersoon de Gast kan ondersteunen bij het beheren van transacties, terugbetalingen, annuleringen en geschillen met eerstelijnsklantenondersteuning alleen in het geval van transacties via de geïntegreerde betalingsdienstaanbieder. In alle andere gevallen van Rechtstreekse boekingen dienen geschillen met de Aanbieder te worden beslecht, aangezien Casamundo geen betalingsprocessen via de voornoemde betalingsdienstaanbieder faciliteert en derhalve niet in staat is terugbetalingen, annuleringen of andere mogelijke transacties te beheren. 

(4) De contractuele opzet geldt ook voor Rechtstreekse boekingen via het Platform wanneer Casamundo de gegevens en informatie van de Gast vastlegt met als doel een Directe Boeking aan de Aanbieder te bemiddelen. De respectievelijke Gast en Casamundo sluiten enkel een bemiddelingscontract af, waarbij de verklaringen en de nodige informatie van de Gast aan de Aanbieder worden doorgegeven. Voor zover vermeld bij het afrekenen, zal Casamundo niet-terugbetaalbare servicekosten verwerken voor deze of andere diensten. De servicekosten variëren en worden aangegeven op het moment van de reservering. Indien een andere valuta of een specifieke betalingsmethode wordt gebruikt, kan het totaalbedrag worden gewijzigd op basis van wisselkoersen en/of bankkosten.

(5) Betalingen die worden gedaan via de aangegeven betaalmethodes (zoals creditcard, factuur, bankoverschrijving) binnen het kader van een Rechtstreekse Boeking worden in individuele gevallen geregeld via een betalingsdienstaanbieder die zgn. PCI-compliant is, m.a.w. voldoet aan de regels van de betaalkaartenindustrie. De betaalprovider ontvangt in dat geval de betaling van Gasten voor de Aanbieder op een afzonderlijk account van de Aanbieder en betaalt het respectievelijke bedrag rechtstreeks aan de Aanbieder. Betalingen die op die manier worden aangeboden, worden verwerkt voor en namens de Aanbieder en vereffenen het verschuldigde bedrag voor de Directe Boeking bij de Aanbieder.

(6) Ter voorkoming van onbevoegd gebruik of fraude kunnen door de betalingsdienstaanbieder of een van de opgenomen aanbieders van andere betaalmethodes (zoals Klarna) voor afzonderlijke betaalmethodes identiteits- of kredietcontroles worden uitgevoerd als de Gast heeft geopteerd voor een overeenkomstige betaalmethode (bijv. factuur). Informatie over gegevensverwerking kan worden gevonden in ons privacybeleid. 

4. Prijzen 

(1) De Aanbiedingsprijzen weergegeven in de Aanbiedingen worden vastgesteld door de Aanbieders en worden ten minste één keer per dag bijgewerkt.

(2) De Totale Prijs kan servicekosten bevatten ten belope van het bedrag dat aan Gasten wordt getoond op het moment van voltooiing van een Rechtstreekse Boeking tijdens het betalingsproces.

(3) Prijzen worden geacht de totale som te zijn voor de betrokken Aanbieding. Waar van toepassing worden prijzen standaard per nacht weergegeven. Gasten kunnen de instellingen wijzigen en prijzen bekijken voor een periode naar keuze. De Aanbieder is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juiste en volledige weergave van Aanbiedingsprijzen. Casamundo doet er alles aan om alle kosten te verzamelen en totaalprijzen weer te geven. Wordt men echter doorgeleid naar de website van de Aanbieder, dan kan het zijn dat men daar aanvullende kosten aantreft die niet op het Platform zelf worden vermeld. 

(4) Casamundo verstrekt geen garantie omtrent de juistheid van weergegeven Aanbiedingsprijzen of andere informatie. Na te zijn doorgeleid, is het de verantwoordelijkheid van de Gasten om vóór het boeken de gegevens op de website van de Aanbieder te verifiëren.

5. Accounts 

(1) Voor bepaalde op het Platform aangeboden diensten of functionaliteiten moet een account worden aangemaakt. 

(2) Een account kan worden aangemaakt met een persoonlijk emailadres (ook via Google) of een persoonlijk profiel van een sociaal netwerk (b.v. Facebook of Apple). Een account wordt ook aangemaakt als een Gast zich inschrijft voor nieuwsbrieven of via Rechtstreeks boeken informatie opvraagt over een Aanbieding of een reservering maakt. 

(3) Als een account via een sociaal netwerk of via Google wordt aangemaakt, worden de door het sociaal netwerk of Google doorgegeven gegevens gebruikt voor het aanmaken van het account. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. 

(4) De Gast moet ervoor zorgen dat de informatie die hij of zij over zichzelf verstrekt juist en volledig is. De Gast is tegenover zowel Casamundo als derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar gebruikersaccount. Om die reden is de Gast verplicht zijn/haar accountgegevens geheim te houden en deze niet te delen met derden. De Gast is verplicht Casamundo te informeren over elk (vermoed) onbevoegd gebruik van het account.

(5) Het account kan vanaf elk apparaat worden geopend. De Gast ontvangt een persoonlijke link via e-mail, maar kan ook het bij de registratie gebruikte persoonlijke profiel van een sociaal netwerk gebruiken om in te loggen. 

(6) Casamundo behoudt zich het recht voor om accounts tijdelijk te blokkeren, onherroepelijk te verwijderen of andere noodzakelijke maatregelen te nemen als de Gast de toepasselijke wetgeving, deze Servicevoorwaarden of andere toepasselijke contractuele voorwaarden schendt.

(7) U kunt verzoeken dat een account wordt verwijderd door een e-mail te sturen naar [email protected] of via de profielinstellingen op de app. 

6. Contentrichtlijnen

(1) Casamundo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken content, inclusief beoordelingen, die deze Servicevoorwaarden of de Contentrichtlijnen om een of andere reden schendt geheel of gedeeltelijk van haar Platform te verwijderen of te bewerken.

(2) Gasten kunnen content melden die in strijd is met deze Servicevoorwaarden of de Contentrichtlijnen door op de meldingsknoppen te klikken en het bijbehorende formulier in te vullen. Deze meldingsknoppen zijn prominent aanwezig op het Platform.

(3) Een Gast die een dergelijke melding maakt, zal zonder onnodige vertraging via e-mail op de hoogte worden gesteld van de beslissing die Casamundo heeft genomen. Indien van toepassing wordt de auteur van de vermeende niet-conforme content ook via e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing om de content te verwijderen of te bewerken. Zowel de Gast als de auteur krijgen de mogelijkheid om tegen dergelijke beslissingen in beroep te gaan.

7. Privacy 

(1) De bescherming van de door Gasten verstrekte persoonsgegevens is voor Casamundo de hoogste prioriteit. 

(2) Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met toestemming van de Gast of als dat door de wet is toegestaan. Meer informatie is te vinden in ons Privacybeleid.

(3) In het kader van Rechtstreekse Boekingen worden de noodzakelijke gegevens van Gasten doorgegeven aan de respectievelijke Aanbieder in overeenstemming met de relevante veiligheidsmaatregelen.

8. Aansprakelijkheid 

(1) De Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de Aanbiedingen en de links daarnaartoe die ze op het Platform hebben geplaatst, alsook voor alle ermee verband houdende verklaringen. Casamundo aanvaardt onder geen beding de verantwoordelijkheid voor de juistheid of actualiteit van de door de Aanbieders beschikbaar gemaakte informatie. Dit houdt in dat Casamundo niet aansprakelijk is voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de inhoud van Aanbieders. Dit geldt in het bijzonder voor afbeeldingen in de Aanbiedingen en/of beoordelingen van Gebruikers. 

(2) Casamundo is uitsluitend aansprakelijk voor schade, ongeacht de wettelijke grondslag, die het gevolg is van bewuste opzet en grove nalatigheid zijdens Casamundo. Casamundo is niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid, behalve in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid en van vorderingen op grond van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Daarnaast is Casamundo aansprakelijk voor elke uit nalatigheid voortvloeiende inbreuk op fundamentele contractuele verplichtingen, i.e. verplichtingen die de behoorlijke implementatie van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en ten aanzien waarvan de contractpartner gewoonlijk rekent en mag rekenen op naleving. 

(3) Voor zover de aansprakelijkheid van Casamundo ingevolge lid (2) is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van al zijn medewerkers, vertegenwoordigers en agenten. 

(4) Aangezien Casamundo geen contractpartij is bij de Rechtstreekse boeking, dient de Gebruiker voor annuleringen (herroeping of intrekking) contact op te nemen met de respectievelijke Aanbieder. Casamundo zal zich inspannen om de Gebruiker bij te staan bij annuleringen door als tussenpersoon op te treden. Casamundo is echter niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de Aanbieding, de succesvolle levering en de bevredigende uitvoering van geboekte Aanbiedingen. Eventuele vorderingen moeten worden ingesteld tegen de betrokken Aanbieder.

(5) Eventueel door Gebruikers gegenereerde inhoud of berichten van derden weergegeven op het Platform worden niet door Casamundo toegeëigend (d.w.z. neemt deze niet over als zijn eigen). 

(6) Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. 

9. Wijzigingen in de servicevoorwaarden 

(1) Casamundo behoudt zich het recht voor deze Servicevoorwaarden te wijzigen met gepaste kennisgeving.

(2) Indien de Gast niet binnen zes weken na de aankondigingsdatum bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden verondersteld te zijn aanvaard door de Gast. Gasten worden hieraan herinnerd bij de aankondiging van wijzigingen.

(3) In het geval dat wijzigingen van deze Servicevoorwaarden (i) geen materiële wijziging inhouden (inclusief, maar niet beperkt tot definities van de aard en omvang van de Casamundo-services), of (ii) vereist zijn door de wet, uit hoofde van uitspraken van hogere rechtbanken of een bindend bevel van een bevoegde autoriteit, wordt het voortgezette gebruik van het Platform na de ingangsdatum van de wijziging beschouwd als acceptatie van de herziene Servicevoorwaarden. Casamundo heeft het recht om deze overeenkomst op elk moment te beëindigen als de Gast bezwaar maakt tegen dergelijke (i) niet-materiële of (ii) wettelijk verplichte wijzigingen van deze Servicevoorwaarden.

10. Slotbepalingen 

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Als de Gast een EU-consument is en dwingende wettelijke regels ter bescherming van de consument in het land waar hij/zij woont (EU-lidstaat) gunstigere bepalingen bevatten, dan gelden deze regels ongeacht onze keuze voor het Duitse recht. Als EU-consumenten kunnen Gasten vorderingen in verband met deze Servicevoorwaarden indienen bij de bevoegde rechtbank van hun woonplaats en bij de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Casamundo in Duitsland. Casamundo mag gerechtelijke stappen ondernemen tegen Gasten in de rechtbanken van het EU-land waar ze verblijven. Voor het overige zijn de Duitse rechtbanken bij uitsluiting bevoegd en is Duits recht van toepassing.

(2) De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid of strijdigheid met wettelijke bepalingen van een of meer van de bepalingen in deze Servicevoorwaarden laat de geldigheid van het resterende deel van het contract onverlet. 

(3) De Europese Commissie heeft voorzien in een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat beschikbaar is via de link: ec.europa.eu/consumers/odr/; Casamundo neemt geen deel aan en is niet verplicht deel te nemen aan onlinegeschillenbeslechting bij een instelling voor de beslechting van consumentengeschillen. 


Geldig vanaf april 2024 – De vorige versie kunt u hier raadplegen.

image-tag