base64Hash

Deze versie was geldig tot april 2024. De meest recente versie kunt u hier raadplegen.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van EuroRelais

1. Algemeen

(1) Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, Duitsland (hierna aangeduid als ‘Casamundo’) biedt een technische interface waarmee aanbieders van accommodatie (hierna aangeduid als ´Aanbieders´) de mogelijkheid aanbiedingen op het gebied van vakantiewoningen en/of overnachtingsmogelijkheden via een technische interface aan een databank toe te voegen en daardoor met overeenkomstige boekingswebsites van de aanbieder gelinkt te worden. Gebruikers, die speciale aanbiedingen zoeken (hierna aangeduid als ´Gebruikers´), krijgen via de website www.eurorelais.nl en/of andere websites die zijn gelinkt aan Casamundo toegang tot deze databank, en kunnen met de aanbieder van de vakantiewoning of overnachtingsmogelijkheid in contact treden en via een doorverwijzing op de website van de betreffende aanbieder zelf een gewenste boeking maken.

(2) Deze gebruiksvoorwaarden betreffen het gebruik van de databank van de bovengenoemde internetwebsites van Casamundo inclusief het eventuele gebruik van mobiele websites en een door Casamundo ontwikkelde, en op websites van derden partijen ter beschikking gestelde, mobiele applicatie ("App"). EuroRelais is een trademark van Casamundo GmbH.

(3) Het gebruik van alle door Casamundo aangestuurde websites en haar databestanden (‘Onze Website’) is enkel toegestaan voor privé doeleinden. Het commerciële gebruik van Onze Website is expliciet verboden. Onze Website mag niet worden gebruikt voor incorrecte, fraudulente, of speculatieve reserveringen, nog voor reserveringen om toekomstige vraag naar accommodaties het hoofd te bieden. Door onze website te gebruiken, zegt u toe u te zullen onthouden van de volgende handelingen en maatregelen:

- Het betreden van Onze Website (handmatig of automatisch) op een manier die het doel van persoonlijk gebruik of de opname van Casamundo in een search index overschrijdt. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om data te extraheren van Onze Website (genaamd “screen scraping”) is verboden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

- Het overtreden van bestaande beperkingen in robot-exclusion-headers op Onze Website, of maatregelen te omzeilen die toegang tot onze website beperken of verhinderen.

-Het gebruiken van een apparaat, software of programma dat de reguliere functionaliteit van Onze Website probeert te beïnvloeden, evenals het ondernemen van activiteiten die ondoelmatig onze servers, computers of netwerken belasten.

Casamundo behoudt ten alle tijde het recht om toegang tot Onze Website in het geheel of delen hiervan te beëindigen, schorsen of beperken, op basis van onze eigen discretie, zonder voorafgaande aankondiging of hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

 

2. Diensten van Casamundo voor gebruikers

(1) Casamundo biedt gebruikers de mogelijkheid de aanbiedingen, die door aanbieders via de databank met behulp van een zoekfunctie worden aangeboden, gericht te doorzoeken, linkt de gebruiker door naar de website van de desbetreffende aanbieders en biedt de gebruiker de mogelijkheid met de betreffende aanbieder in contact te treden. Casamundo is daarom niet de aanbieder van de op de voorgenoemde websites aangeboden diensten. Van belang is dat door het gebruik van deze diensten geen overeenkomst met Casamundo met betrekking tot reisdiensten tot stand komt in de zin van een reisovereenkomst zoals genoemd in §651 van het (Duitse) burgelijk wetboek.

(2) Om de functionaliteit van de zoekopdracht te waarborgen is het van belang, bij een te hoog aantal zoekresultaten, de zoekopdracht te reduceren door het aantal resultaten te begrenzen.

(3) Het gebruik van Casamundo´s databank door de gebruiker is gratis.

(4) Casamundo signaleert dat door Aanbieders geplaatste aanbiedingen onderworpen zijn aan een commissie. Die commissie kan een van meerdere factoren zijn die de volgorde van zoekresultaten kunnen beïnvloeden. Aanbieders die geen commissie betalen, staan niet aangegeven. Voor optimale functionaliteit van de zoekactie beperkt Casamundo de weergave van zoekresultaten als hun aantal te hoog is.

(5) Het is Casamundo toegestaan zijn diensten via derden aan te bieden.

(6) Casamundo deactiveert of beperkt de toegang tot het portaal wanneer dat nodig is voor technisch onderhoud of andere doeleinden. Gebruikers hebben geen recht op ononderbroken beschikbaarheid van het portaal.

(7) Aangezien Casamundo zijn diensten gratis aanbiedt, heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding of uitvoering van dit contract. Casamundo behoudt zich het recht voor zijn diensten op elk gewenst moment zonder kennisgeving te annuleren.

 

3. Contractuele relaties bij boekingen

(1) Casamundo plaatst geen eigen aanbiedingen op bovengenoemde websites. Evenmin aanvaardt Casamundo aansprakelijkheid voor geplaatste aanbiedingen. De Aanbieder is als enige verantwoordelijk voor alle aanbiedingen geplaatst op de bovengenoemde websites en andere websites waar Casamundo naartoe verwijst, evenals voor eventuele daarmee verband houdende intentieverklaringen. Casamundo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of de inhoud van door de Aanbieder geplaatste informatie.

(2) Contracten of boekingen voor overnachtingen en/of gebruik van vakantieappartementen, -huizen of andere reisaccommodatie bestaan uitsluitend tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Contractuele voorschriften, overeenkomsten of claims tussen de Gebruiker en de Aanbieder zijn onder geen beding van toepassing op Casamundo. Boekingen zijn uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Aanbieder of het reisbureau, met name waar het gaat om annulering en intrekking. De Aanbieder of het reisbureau blijft het enige aanspreekpunt voor boekingen en betalingsprocessen, evenals voor vragen betreffende de contracten. Casamundo kan daarover geen enkele informatie verschaffen.

(3) De vorige paragrafen blijven van kracht als Casamundo zelf boekingen, boekingsaanvragen of de gerelateerde gegevens en informatie verzamelt om te bemiddelen bij een boeking of boekingsaanvraag aan de Aanbieder (bijvoorbeeld in het kader van spoedboekingen of aanvraagformulieren).

 

4. Prijzen

(1) De prijzen aangegeven in de aanbieding(en) worden vastgesteld door de Aanbieder en ten minste één keer per dag doorgegeven aan Casamundo.

(2) Prijzen van aanbiedingen worden beschouwd als totale prijzen voor de betreffende accommodatie. Afhankelijk van de instellingen van de Gebruiker vertegenwoordigen ze de prijs per nacht of prijs per verblijf gedurende de geselecteerde/aangegeven periode, plus, waar van toepassing, de kosten voor extra diensten (geselecteerd/geboekt en betaalbaar online of ter plaatse) en andere bindende bijkomende kosten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de Aanbieder om te zorgen dat prijzen passend en juist zijn. Hoewel Casamundo tracht de totale kosten van aanbiedingen aan te geven, kan het zijn dat op de boekingenwebsite van de Aanbieder aanvullende kosten worden berekend.

(3) Casamundo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de aangegeven prijzen of andere informatie. Gebruikers wordt aangeraden vóór het boeken de gegevens te verifiëren op de website van de Aanbieder.

 

5. Gebruikersaccount

(1) Voor een aantal diensten dat wordt aangeboden op de Casamundo-websites is een zogenaamd gebruikersaccount vereist.

(2) Gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt met het persoonlijke e-mailadres of profiel van een sociaal netwerk (b.v. Facebook, Google).

(3) Als u uw account aanmaakt op basis van een persoonlijk profiel op een sociaal netwerk, wordt het gebruikersaccount gecreëerd met gebruikmaking van de gegevens die worden doorgegeven door de betreffende dienst. Meer informatie over verbinding via een sociaal netwerk vindt u in ons Privacybeleid.

(4) De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte persoonsgegevens. De Gebruiker is jegens zowel Casamundo als derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar gebruikersaccount. Om die reden dient de Gebruiker te zorgen voor vertrouwelijke behandeling van zijn/haar accountgegevens en deze niet beschikbaar te stellen aan derden. De Gebruiker is verplicht Casamundo te informeren van elk bewezen of vermoed onbevoegd gebruik van zijn/haar gebruikersaccount.

 (5) De gebruikersaccount is toegankelijk vanaf elk apparaat. De gebruiker krijgt een persoonlijke login link via email of kan een profiel van social media (bv. Facebook of Google) gebruiken om online te registreren.

(6) Casamundo heeft recht om gebruikersaccounts tijdelijk te blokkeren, te verwijderen of om andere noodzakelijke maatregelen te nemen als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden van het contract schendt.

(7) De verwijdering van een gebruikersaccount kan op gang worden gezet door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

6. Gegevensbescherming

(1) De bescherming van gebruikersgegevens is voor Casamundo prioriteit.

(2) Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met toestemming van de Gebruiker of wanneer de verzameling, de verwerking of het gebruik van die gegevens is toegestaan bij de wet. Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van Casamundo.

 

7. Aansprakelijkheid

(1) Casamundo is niet aansprakelijk voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van inhoud en/of aanbiedingen van Aanbieders.

(2) Casamundo is slechts aansprakelijk voor schade, ongeacht de wettelijke grondslag, veroorzaakt door opzet en grove nalatigheid van de kant van Casamundo. Casamundo is niet aansprakelijk voor simpele nalatigheid, behalve in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, en van vorderingen op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Daarnaast is Casamundo aansprakelijk voor licht nalatige inbreuk op verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor juiste uitvoering van het contract en ten aanzien waarvan de contractuele partner gewoonlijk vertrouwt en ook mag vertrouwen op de naleving ervan.

(3) Beperkingen van de aansprakelijkheid van Casamundo ingevolge artikel (2) gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van alle medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

 

8. Wijziging van deze voorwaarden

(1) Casamundo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste zes weken.

(2) Indien de gebruiker deze niet binnen zes weken na aankondiging van het veranderingsbericht tegenspreekt, dan gelden de veranderde algemene bedrijfsvoorwaarden als door de gebruiker geaccepteerd. Daarop zal bij de aankondiging van verandering opnieuw worden gewezen.

 

9. Slotvoorwaarden

(1) Geldend is het rechtsysteem van de bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

(2) Ondanks dat onze diensten inclusief deze privacyverklaring in het Nederlands worden aangeboden, wordt er in het geval van onderscheid tussen de Nederlandse en de Duitse versie te allen tijde uitgegaan van de Duitse versie. De Duitse versie is te vinden via de volgende link: https://www.eurorelais.de/info/ueber-uns/allgemeine-geschaeftsbedingungen

Bij rechtelijke geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de gegevensbescherming van de gebruiker in het algemeen geldt het recht van de federale republiek Duitsland.

(3) In het geval dat enkele van deze algemene bedrijfsvoorwaarden helemaal of deels ineffectief zijn of de rechtelijke regelingen tegenspreken, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overeenkomst.

(4) Dit platform van de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. U kunt het platform vinden via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/

Casamundo neemt niet deel aan, of is niet verplicht om deel te nemen aan online geschilbeslechting voor een instelling voor beslechting van consumentengeschillen.

image-tag